Hasteoppfordring: Sei til Utanriksministeren at ho må halde Israel ansvarleg for angrepa på palestinerane

Sidan nyttår har det israelske militæret gjennomført tre dødelege raid på Vestbreidda mot byane Jenin, Jeriko og Nablus. Dette skjedde før pogromen i Huwara og dei omkringliggande landsbyane. Når dette vert skrive har 84 palestinarar vorte drepne, enten av israelske okkupasjonsstyrkar eller av israelske busettarar. I snitt har det vorte drepen ein palestinarar kvar dag i 2023, 15 av desse er born. Samtidig aukar talet på utkastingar, husøydeleggingar og busettingsutvidingar.

Det må vere ein politisk og økonomisk kostnad for Israel si systematiske undertrykking av palestinarar. Reaksjonen det internasjonale samfunnet hadde då Russland invaderte Ukraina syner at slike straffetiltak er moglege når det er politisk vilje til å gjennomføre dei. Likevel har dei vore fråverande når det gjeld palestinarane sine rettar.

Handfaste handlingar, inkluderte lovlege sanksjonar, er den einaste måten å tvinge Israel til å rette seg etter folkeretten, til å slutte med menneskerettskrenkingar og til å sikre beskyttelse for palestinarar.

Send beskjeden under til Utanriksdepartementet og be dei forsvare folkeretten og sette i gang sanksjonar mot israelske myndigheiter for deira angrep på palestinarar.

Vi må handle no!

Send beskjeden under til Utanriksdepartementet!

  Utanriksminister - Anniken Huitfeldt
Informasjon vil verte handsama av Organic Campaigns og deira personvernreglar. Anerkjenning.